Aktuelles

Aktuelles

Dùležité upozornìní! - bezpeènostní úpravy

Upozoròujeme vás, že z dùvodu zvýšení bezpeènosti pøi zadávání nových hesel do Webdispeèinku, dojde od 20.6.2022 k úpravì zadávání hesel. Minimální délka hesla je 8 znakù a musí obsahovat alespoò jeden speciální znak a alespoò jedno èíslo. Maximální poèet pokusù o pøihlášení je pìt, poté je úèet na 30 minut zablokován a je zaslán uživateli email s upozornìním. Uživateli vyskoèí hláška "Úèet je z dùvodu 5 chybných pokusù doèasnì zablokován." Doporuèujeme tedy 30 minut vyèkat a úèet bude znovu odblokován. Pro více informací kontaktujte technickou podporu na tel. 233 555 111.