Aktuelles

Aktuelles

31.3.2021 již probìhne ukonèení podpory TLS 1.0 a 1.1 na API rozhraní Webdispeèinku

Vážení zákazníci,
dne 31.3.2021 vaše integrace pøestanou fungovat, pokud nepodporujete TLS 1.2.
Prosíme vás o kontrolu nastavení propojení Webdispeèinku a vašich systému. 
Jedná se o propojení na rùzné dopravní systémy (sped2007, 3K Doprava, AC Transport, AZ PRO a další), ERP systémy (Microsoft Navision, Helios Orange, SOFTIP a další), pøípadnì jiné informaèní systémy (ISAT, SKEAGIS, AURUS apod.).
Propojení se týká i rùzných napojení pro spedièní spoleènosti (PROJECT44,  Gatehouse, DUVENBECK, LKW Walter apod.). Pøípadnì také rùzné propojení, které jste si nechali naprogramovat na míru.  Ujistìte se, prosím, u vašeho dodavatele tohoto propojení, že je vše pøipraveno na pøechod na TLS 1.2. V opaèném pøípadì vám tato komunikace 31.3.2021 pøestane fungovat.

Máte-li v této souvislosti jakékoli dotazy, zašlete nám je emailem na webdispecink@eurowag.com pøípadnì kontaktujte naši infolinku +420 233 555 111.

Dìkujeme. Váš Webdispeèink