Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Preambuła

Szanujemy Twoją prywatność i traktujemy Twoje dane osobowe w odpowiedzialny sposób.

Informacje zawarte w tym dokumencie są przeznaczone przede wszystkim dla osób działających w związku z jedną z firm Grupy W.A.G. jako jeden z następujących:

 • klient (potencjalny klient),
 • przedstawiciel ustawowy lub (potencjalny) pracownik naszego klienta,
 • inny użytkownik naszych produktów (np. prywatny przedsiębiorca pracujący dla naszego klienta),
 • dostawca, przedstawiciel ustawowy kontrahenta, pracownik, lub osoba współpracująca w inny sposób ,
 • wnioskodawca ubiegający się o pracę / współpracę, w stosownych przypadkach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, chcielibyśmy poinformować, że firmy z Grupy W.A.G. (których lista jest dostępna tutaj) mogą przetwarzać Twoje dane osobowe. Ten dokument opisuje, jakie typy danych przetwarzamy i kiedy. oraz wyjaśnia ważne terminy (tutaj wymienione) i twoje prawa (wymienione tutaj ). Przeczytaj dokładnie ten dokument. Pełną wersję można również znaleźć na stronie www.eurowag.com, gdzie zawsze dostępna jest zaktualizowana wersja.

Przetwarzanie twoich danych osobistych jest przeprowadzane z zachowaniem następujących reguł:

 • Przetwarzamy twoje dane osobowe tylko
  • w celach zdefiniowanych w zrozumiały sposób (szacujemy cel przetwarzania twoich danych osobowych),
  • tylko przez czas absolutnie konieczny dla celu;
 • zawsze informujemy cię o przetwarzaniu twoich danych osobowych;
 • twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób przezroczysty (informujemy cię o twoich prawach)
 • chronimy twoje dane osobowe przed:
  • kradzieżą, nadużyciem lub innym nieautoryzowanym przetwarzaniem, oraz
  • przed przypadkowymi zmianami, zniszczeniem lub uszkodzeniami
 • działamy w zgodności z odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobistych.

Jeżeli, po przeczytaniu tego dokumentu, nie rozumiesz niektórych fragmentów lub terminów, lub nie jesteś pewien czy i jak niektóre informacje o przetwarzaniu twoich danych osobistych wiążą się z tobą, prosimy o kontakt pod compliance@eurovag.com.

Kto przetrzymuje twoje dane osobowe?

Firma z grupy W.A.G. która otrzyma twoje dane osobowe od ciebie, albo zbierze je w jednym lub więcej celów, będzie przechowywała twoim kontrolerem danych osobowych

Kontroler danych osobowych będzie zbierał i zarządzał twoimi danymi osobowymi oraz będzie odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie. Prosimy o kontakt z twoim kontrolerem danych osobowych, jeżeli chcesz korzystać z któregokolwiek z twoich praw.

Twoje dane są zazwyczaj zarządzane przez firmę której jesteś klientem lub współpracownikiem, a najczęściej przez firmy z którymi już podpisałeś kontrakt. Jeżeli współpraca wynikająca z umowy obejmuje wiele firm z Grupy W.A.G., każda z nich może używać twoich danych osobowych do wcześniej zdefiniowanych celów.

Jeżeli nie jesteś pewien, zapytaj nas.

Do kogo mogą zostać wysłane twoje dane osobowe?

Możemy podzielić się twoimi danymi osobowymi w ramach Grupy W.A.G., zwłaszcza w celach zapewnienia najlepszej możliwej jakości obsługi klienta, wewnętrznego zarządzania i raportów (jeżeli zmienisz swój adres, nie musisz kontaktować się osobno z oddziałami sprzedaży i bilingu).

Firmy Grupy W.A.G. działają jako kontrolerzy i jednostki przetwarzające danych osobowych wspólnie, zwłaszcza gdy używasz wielu naszych produktów, albo używasz ich w wielu krajach.

Przez dzielenie się wybranymi danymi osobowymi wewnątrz Grupy W.A.G., możemy zapewnić, ze twoje dane zawsze pozostają aktualne. Dzięki temu, otrzymasz szybkie usługi wysokiej jakości, ponieważ będziemy w stanie odpowiednio zidentyfikować cię i ustawić produkty których używasz, aby spełniały twoje potrzeby (np. Dobrze ustawiony system bilingu).

Możemy transferować twoje dane poza Grupę W.A.G. tylko jeżeli jest to wymagane przez oferowaną usługę, wymagane przez prawo, albo jeżeli wyrazisz swoją zgodę. Z drugiej strony, firmy Grupy W.A.G. mogą działać jako jednostki przetwarzające dane dla innych kontrolerów danych osobistych spoza grupy W.A.G. (pracownicy kierowcy).

Niektóre z naszych usług mogą być świadczone we współpracy z jednostkami (firmami lub jednostkami – kontrolerami, jednostkami przetwarzającymi) spoza Grupy W.A.G. Jeżeli twoje dany osobowe są przekazywane innej jednostce, zawsze sprawdzamy jaki typ danych jest przekazywany i dlaczego. Weryfikujemy także, czy druga jednostka jest w stanie dać odpowiednie gwarancje i czy posiada odpowiednią wiedzę ekspercką aby przechowywać i przetwarzać dane osobowe.

Jeżeli zaufamy innej stronie w kwestii wykonania pewnej aktywności która jest częścią naszych usług, ważne dane osobowe mogą być przetwarzane w trakcie wykonywania tej aktywności. W niektórych przypadkach, tacy dostawcy mogą stać się jednostkami przetwarzającymi dane osobowe. Jednostka przetwarzająca może przetwarzać dane tylko w celu w jakim została przez nas autoryzowana. W takim wypadku, twoja zgoda nie jest wymagana w celu przeprowadzenia aktywności przetwarzających.

Jeżeli używamy repozytoriów w chmurze (patrz: glosariusz terminów), zawsze celujemy aby miały one lokalizację w UE i zawsze kładziemy wielki nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa danych.

Jeżeli jesteś pracownikiem naszego klienta, zazwyczaj kierowcą, Grupa W.A.G działa tylko jako jednostka przetwarzająca twoich danych osobowych, dla twojego pracodawcy który używa naszych produktów/usług.

Następujące jednostki spoza Grupy W.A.G. mogą w szczególności działać jako jednostki przetwarzające, kontrolerzy lub kontrolerzy łączeni:

 • firmy świadczące usługi opłat drogowych,
 • jednostki uczestniczące w zabezpieczeniu zwrotów podatku,
 • operatorzy punktów paliwowych, myjni, parkingów, itd. (partnerzy kontraktowi z akceptowalną siecią),
 • jednostki świadczące usługi IT oraz Telco
 • podmioty windykacyjne,
 • prawnicy, konsultanci,
 • agencje marketingowe,
 • dostawcy usług drukarskich i pocztowych, w tym przesyłek kurierskich
 • rejestry kredytowe
 • dostawcy usług kadrowych i księgowych

W niektórych przypadkach, możemy być zmuszeni do wydania twoich danych osobowych różnym instytucjom rządowym i międzynarodowym, ale tylko w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium Republiki Czeskiej lub innych krajów Unii Europejskiej, lub, w niektórych przypadkach, na terytoriach krajów w których Grupa W.A.G. jest obecna. W kwestii krajów spoza EU, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych.

Jakie jest źródło danych osobowych – czy musicie podawać nam informacje?

Zazwyczaj, zbieramy dane osobowe od ciebie, ponieważ ich przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy (świadczenia usług/produktów), wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, lub ochrony naszych interesów. Zależnie od sytuacji, możemy także przetwarzać dane osobowe dostępne ze źródeł publicznych i rejestrów (giełdy, rejestry bankructwa, biznesy), oraz, w niektórych przypadkach, dane od stron trzecich (o pracownikach naszych klientów, takie jak numer telefonu księgowego lub dyspozytora, albo wybrane dane osobowe kierowców, a także dane administracji krajowych, lub informacje od osób wymienionych jako referencji w twojej aplikacji podczas procesu wyboru). W tych wszystkich przypadkach, wymagamy podania danych osobowych, ponieważ nie jesteśmy w stanie współpracować z tobą bez nich.

W niektórych przypadkach, podajesz nam dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody. Dobrowolna zgoda oznacza, że nie musisz podawać nam swoich danych osobowych oraz, że możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie.

Osoby poniżej 18 roku życia

Nasi klienci lub dostawcy z zasady nie obejmują osób poniżej 18 roku życia. Osoby takie mogą, jednakże, zgłosić się do naszego programu stażów i treningów, lub pracować na posadzie tymczasowej. Ich dane osobowe są przez to używane w celach ograniczonych.

Czemu przechowujemy twoje dane osobowe i jak ich używamy?

Możemy przetwarzać głównie następujące kategorie danych osobowych, zwłaszcza w celach wymienionych poniżej. Nasze przetwarzanie jest zarządzane odpowiednimi przepisami i zawsze podlega weryfikacji w celach prawnych przetwarzania.

Zakres zbieranych danych osobowych różni się w zależności od celów w których są zbierane. Możesz dowiedzieć się więcej od przykładów podanych w dalszej części dokumentu.

Kategorie i zakresy danych osobowych

Dane podstawowe = Dane identyfikacyjne i kontaktowe

Musimy móc cię zidentyfikować, aby upewnić się, że jesteś właściwą osobą z którą się kontaktujemy. Dlatego możemy zbierać podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe przez komunikację elektroniczną, telefoniczną, pisaną lub osobistą.

Dane podstawowe obejmują zwłaszcza następujące informacje: imię, nazwisko, inne imiona, data urodzenia, narodowość, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego, zdjęcie dowodu osobistego, numer konta bankowego, numer identyfikacyjny firmy (ICO), numer identyfikacyjny podatkowy (DIC), numer osobisty, jeżeli został przydzielony, tablice rejestracyjne pojazdu oraz VIN.

Dane takie jak imię, nazwisko, adres, e-mail oraz numer konta mogą być częścią umowy którą podpisujesz, aby wejść w użycie naszych produktów. Twoje imię, nazwisko i numer telefonu mogą zostać nagrane podczas rozmowy telefonicznej. Podczas ustawienia konta na stronie klienta, możemy, w dodatku do danych kontraktowych oraz identyfikacyjnych, także zbierać adresy IP lub URL. W komunikacji e-mail, możemy zbierać adres e-mail, adres IP, oraz język którego używasz.

Dane związane z produktami/usługami

Możemy przetwarzać dane osobowe ściśle związane ze sposobem w jaki używasz naszych produktów lub usług, albo dane które komunikujesz lub w inny sposób udostępniasz nam podczas korzystania z naszych produktów/usług i możemy wziąć te informacje pod uwagę, np. Podczas ustalania schematu płatności.

Możemy, na przykład, przyjrzeć się jak często korzystasz z naszych produktów/usług i dla jakiej floty, albo informacje o twojej historii płatności demonstrujące twoją zdolność kredytową i zaufanie.

Może to obejmować oferty ci wysłane, limity finansowe, raporty płatności i inne podobne informacje.

Dane z naszej komunikacji

Możemy zbierać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych usług, z jakich urządzeń i w jakim celu. Pomaga nam to zoptymalizować i dalej rozwijać nasza platformę, oraz poprawiać bezpieczeństwo kanałów komunikacyjnych.

Te dane mogą obejmować adres IP, przeglądarkę oraz informacje o sprzęcie, wybraną formę komunikacji – telefon, e-mail, poczta, chat online, Facebook, Twitter, Linkedin, czy jest to odpowiedź w komunikacji biznesowej, czy w postaci ankiet.

Jesteśmy zainteresowani usłyszeniem twojej opinii: możemy przez to zbierać informacje, które mogą być użyte w celu ulepszenia naszych usług, zaoferowania ci odpowiednich produktów oraz dostarczenia tych produktów w sposób najwygodniejszy dla ciebie.

Przetwarzamy także opinie, komentarze, sugestie i wyniki nieanonimowych ankiet jako dane osobowe.

Te informacje mogą zawierać informacje o użyciu naszych stron i aplikacji, informacje o naszym kontakcie przez dowolny punkt kontaktu (jak długo dany temat był omawiany, oraz który kanał komunikacyjny został użyty), w tym rozwiązanie skarg oraz próśb.

Dane profilu

W trybie automatycznego przetwarzania danych, możemy przetwarzać twoje podstawowe charakterystyki, informacje biznesowe i dane ryzyka. Te dane pozwolą nam na oferowanie ci produktów i usług które najlepiej spełniają twoje potrzeby, oraz aby zapewnić nam i tobie bezpieczeństwo.

Możemy używać danych do profilowania, które obiera śledzenie, analizę i przechowywanie danych osobowych w bazach danych w celu stworzenia profilów osobistych, nawet w trybie zautomatyzowanym. Przetworzone dane osobowe mogę posłużyć do stworzenia rekomendacji biznesowych, dzięki którym możemy zaoferować ci dostosowane do ciebie produkty i usługo. Takie informacje, zwłaszcza po generalizacji, mogą także być użyte w tworzeniu kampanii marketingowych. Takie dane pozwalają nam także na tworzenie lepszych usług dla ciebie. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych nie oznacza podejmowanie zautomatyzowanych decyzji mających dla ciebie określone konsekwencje. Nawet automatyczne przetwarzanie danych zawiera czynnik ludzki, z początku podczas wybierania danych lub grup danych, lub przy kontroli efektów.

Takie dane mogą obejmować, na przykład, zakres oferowanych usług, transakcje płatności lub oceny cyber ryzyka finansowego.

Inne dane

Użycie niektórych usług łączy się z przetwarzaniem danych geolokalizacyjnych. Te dane są używane w celu określenia (lub odwrotnej weryfikacji) obecnej lokalizacji urządzenia używanego do świadczonej usługi. Typowo, przetwarzamy te dane dla naszych klientów i przetwarzamy je tylko w zakresie instrukcji klienta.

Te usługi mogą obejmować Zarządzanie Flotą (Telematyka), oraz mogą stanowić część jednostek OBU. Dane geolokalizacyjne mogą być używane przez naszych klientów aby lepiej planować możliwości floty lub zmiany, albo żeby zapobiec kradzieży pojazdów.

Z powodów bezpieczeństwa, możemy nagrywać twój ruch na naszych Parkingach dla Ciężarówek oraz Punktach Ciężarówek, obejmując nagrania punktów płatności. Takie nagrania są używane aby chronić naszą własność. W niektórych przypadkach, takie nagrania mogą zostać udostępnione klientom, jeżeli chcą oni ochronić swoją własność (np. W przypadku podejrzenia oszustwa przez pracownika). Nasza rola (jako jednostki przetwarzające) zależy wtedy od klienta któremu udostępnione dane osobowe.

Jeżeli twój samochód zostanie uszkodzony, nagranie z kamer monitoringu może zostać udostępnione policji.

Możemy także tworzyć i przechowywać nagrania rozmów telefonicznych, chatów online, ale wyłącznie dla własnych potrzeb.

Możemy używać tych informacji w celach zapewniania dobrej jakości obsługi klienta, zwłaszcza przy przetwarzaniu sugestii i próśb. Nagrania mogą być tymczasowo przechowywane i używane jako dowód w przypadku konfliktu.

Dlaczego jesteśmy autoryzowani do przetwarzania twoich danych osobowych i w jakich konkretnych celach możemy przetwarzać twoje dane. Podpisałeś lub planujesz podpisać z nami umowę

 • Założenia i wykonanie umowy
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci, dostawcy
  • Jakie typy danych osobowych mogą być przetwarzane przy konkretnych rodzajach umowy:
  • Kontrakt dostawy (otrzymujemy usługi/produkty) – imię, nazwisko, adres, numer ICO, numer DIC, numer konta, itd.
  • Kontrakt klienta (świadczymy produkty/usługi) – w szczególności następujące dane mogą być zbierane w przypadku wszystkich usług: imię, nazwisko, adres, numer ICO, numer DIC, numer telefonu, e-mail, dane dostępowe sekcji klienta, numer konta, daty płatności i kwoty, informacje o innych stronach powiązanych z klientem (zazwyczaj mowa o księgowym, dyspozytorze, kierowcy...), itd.
  • Dodatkowo, w zależności od rodzaju usługi:
   • Tankowanie pojazdów: ilość paliwa, tablice rejestracyjne używanych pojazdów, szczegóły karty identyfikacyjnej – numer, imię
   • Opłaty: numery rejestracyjne, waga oraz VIN używanych pojazdów
   • Zarządzanie Flotą (Telematyka): dane geolokalizacyjne (patrz glosariusz terminów) o lokacji pojazdów używanych przez ciebie (w tym informacje o ruchu pojazdu, informacje mówiące czy to podróż prywatna czy służbowa, gdzie i jak szybko pojazd się porusza);
   • EWMC: Informacje o transakcjach finansowych,
   • Usługa Zwrotów Podatku: Informacje o obowiązkach podatkowych;
 • Wymagania usług oraz inne wymagania indywidualne
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci, dostawcy
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: dane transakcji finansowych, identyfikacja SIM z jednostki opłat, itd.
 • Przetwarzanie transakcji gotówkowych w postaci kontraktu
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci, dostawcy
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: imię, nazwisko, adres, DIC, zarejestrowane biuro prywatnych przedsiębiorców, e-mail, telefon, numer konta bankowego, dane transakcji finansowych, oraz dane terminala autoryzacji, dane o odbiorcy funduszy, kwoty, daty przetworzenia, wydajność, np. Wypełnianie nakazu płatności, gdzie wypłaty zostały przeprowadzone i jaką kwotę wycofano, etc.
 • Zapewnienie dostępu do niepublicznych sekcji naszej strony klienta
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci, dostawcy
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: imię, nazwisko, adres, DIC, zarejestrowane biuro prywatnych przedsiębiorców, e-mail, telefon, adres IP, dane dostępności, itd.

Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych.

Działalność biznesowa

 • Zbieranie należności i ochrona naszych praw
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci, dostawcy, ciała ustawowe, pracownicy oraz jednostki współpracujące naszych klientów lub dostawców
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: imię, nazwisko, adres, DIC, zarejestrowane biuro prywatnych przedsiębiorców, e-mail, telefon, numer konta bankowego, dane transakcji finansowych: kwoty, wydajność, itd.
  • To, na przykład, sytuację w których klient zalega i w celu odzyskania wymaganej kwoty, dane identyfikacyjne i finansowe klienta muszą posłużyć jako podstawę działania sądowego.
 • • Zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci, dostawcy,
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: imię, nazwisko, adres, DIC, zarejestrowane biuro prywatnych przedsiębiorców, e-mail, telefon, numer konta bankowego, dane transakcji finansowych: kwoty, wydajność, limity finansowe, daty bilingu, itd.
  • Przetwarzamy dane osobowe aby poprawić nasze relacje. To, na przykład, sytuację w której negocjujemy przejście od usług przedpłaconych do usług abonenckich.
 • Telemarketing
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci
  • Jaki typ danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon.
  • Kiedy Grupa W.A.G. kontaktuje się z klientami telefonicznie aby zaoferować usługi lub produkty. Takie kontakty są nawiązywane tylko przez firmy z którymi klient wczesniej miał kontakt.
 • Komunikacja innych ważnych informacji
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: wybrane dane osobowe powiązane z informacjami biznesowymi, takie jak zmiany w warunkach biznesowych, itd.

Bezpieczeństwo / zarządzanie ryzykiem

 • Ocena ryzyka finansowego oraz zdolności kredytowej
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci, dostawcy
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: informacje z rejestru bankructwa, sprawdzanie przedmiotów otwartych w wewnętrznym systemie.
  • Możemy przeprowadzać walidację w trybie ciągłym. W przypadku braku ryzyka, dane zostaną usunięte po ocenie.
 • Nagrania kamer monitoringu
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci, dostawcy, przyszli pracownicy
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: nagrania twarzy lub sylwetek, numery rejestracyjne pojazdów
  • Możesz napotkać kamery monitoringu na naszych stacjach benzynowych, w budynkach i ich pobliżu: chronią nasze prawa i nasza własność, lub prawa i własność stron trzecich (klientów, dostawców, pracowników).
 • Nagrania głosowe
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci, przyszli pracownicy
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: imię, nazwisko, telefon, lub bardziej szczegółowe dane w zależności od sytuacji.
  • Nagrania głosowe są wykonywane w wybranych przypadkach komunikacji drogą telefoniczną: zawsze będziesz poinformowany o możliwości nagrywania połączenia. Nagrania służą w szczególności ulepszeniu jakości naszych usług i ochronie praw, zarówno twoich jak i naszych.
 • Profilowanie w użyciu biznesowym
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, historia transakcji, numery tablic rejestracyjnych, itd. To sytuacje w których dane osobowe są przetwarzane zwłaszcza w celu analizy zmian w zachowaniu klienta. Dane wyjściowe procesu profilowania nie mają same w sobie żadnego wpływu na klienta i służą przede wszystkim podstawie zachowania naszych reprezentantów handlowych którzy mogą, w oparciu o te dane, dostosować usługi do twoich realnych potrzeb.

Wewnętrzne procesy

 • Opracowanie produktów i usług, symulacje i testowanie
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci, przyszli pracownicy
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: różne kombinacje danych osobowych potrzebnych do opracowania przyszłych bądź też poprawy obecnych produktów lub usług
 • Wewnętrzna analiza i szkolenie modelów przewidujących z użyciem danych historycznych
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci, dostawcy, przyszli pracownicy
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: różne kombinacje danych osobowych, takie jak imię, nazwisko, numer DIC, numery tablic rejestracyjnych, transakcje finansowe, numery kart.
 • Księgowość i Podatki
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci, dostawcy
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: imię, nazwisko, adres, DIC oraz zarejestrowane biuro prywatnych przedsiębiorców, e-mail, telefon, numer konta, dane transakcji finansowych: kwoty, wydajność, dane bilingu, itd.

Inne

 • Komunikacja
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci, dostawcy, przyszli pracownicy
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: imię, nazwisko, adres, DIC oraz zarejestrowane biuro prywatnych przedsiębiorców, e-mail, telefon, profile na portalach społecznościowych, itd.
  • Możemy używać danych osobowych aby odpowiadać na twoje pytania, prośby lub skargi. Używamy także danych o twoich osobistych wizytach lub nagrań komunikacji telefonicznej
 • Zatrudnienie
  • Kto powinien być zainteresowany: przyszli pracownicy
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon, dane z CV, dane innych ludzi w przypadku referencji, informacje podane podczas rozmów o pracę. Możemy przechowywać te informacje przez czas trwania okresu próbnego wybranego kandydata. Potrzebujemy tych informacji w celu ewaluacji twojego zainteresowania konkretną pozycją oraz poinformowania cię o przebiegu oraz wyniku procesu selekcji.

Posiadamy twoją zgodę

Jeżeli potrzebujemy twojej zgody, zawsze wyjaśniamy jakiego typu danych używamy i dlaczego. Twoja zgoda jest całkowicie dobrowolna i to od ciebie zależy czy ją zapewnisz. Brak udzielenia zgody nie wpłynie na zakres zamówionych usług.

Jeżeli pytamy o zgodę na użycie danych osobowych, możesz zdecydować czy powód użycia danych osobowych jest ważny i akceptowalny dla ciebie i, w oparciu o tę decyzję, zapewnisz bądź nie swoją zgodę.

Jeżeli zgodzisz się, masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Najprostszy sposób wycofania zgody został opisany poniżej, w sekcji opisującej twoje prawa.

 • Usługi marketingowe
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: imię, nazwisko, nazwa firmy, e-mail, numer telefonu
  • Podejmiemy działania mające na celu uzyskanie twojej zgody na dzielnie się tymi danymi osobowymi ze wszystkimi firmami Grupy W.A.G. (lista jest dostepna tutaj),
  • Podejmiemy działania mające na celu uzyskanie twojej zgody na wysyłanie e-maili oraz wiadomości tekstowych z ofertami produktów/usług indywidualnych firm Grupy W.A.G.
 • Przechowywanie ciasteczek
  • W tym celu, przetwarzamy informacje na urządzeniach z pomocą których uzyskujesz elektroniczny dostęp do naszych usług, ustawienia preferencji usług oraz dane podawane na stronie w celu zapewnienia przyjaznego i wygodnego użycia naszej strony. Przechowujemy niektóre dane na twoim urządzeniu w formie "ciasteczek" (patrz glosariusz terminów). Ciasteczka pozwalają nam na uszanowanie twojego wyboru języka i utrzymaniu danych wprowadzonych przez ciebie w formularzach online, jeżeli chcesz do nich później powrócić. Jesteś informowany o naszej prośbie przetwarzania ciasteczek. Instrukcja dotycząca ciasteczek znajduje się w osobnym dokumencie.
 • Zgoda na tworzenie kopii/skanów dokumentów identyfikacyjnych
  • W celu świadczenia niektórych usług, możemy wymagać zgody na uzyskanie kopii lub skanu twojego dokumentu. Nie jesteś zobowiązany do wyrażenia zgody: twoja zgoda ułatwi świadczenie usługi, ale nie wpłynie na decyzję o wstrzymaniu świadczenia lub użycia usługi.
 • Zatrudnienie
  • Kto powinien być zainteresowany: przyszli pracownicy
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon, dane z CV, dane innych osób w przypadku referencji, informacje podane podczas rozmów o pracę, itd.
  • Jeżeli nie zostaniesz wybrany w procesie selekcji na konkretną pozycją, ale pozostaniesz zainteresowany potencjalną współpracą z nami w przyszłości, zatrzymamy twoje CV przez okres 3 lat lub do czasu wycofania zgody: w innym przypadku, wszystkie twoje dane osobowe zostaną usunięte wraz z zakończeniem okresu próbnego wybranego kandydata, ponieważ w tym dniu, nasze zainteresowanie nimi, zgodnie z powyższym opisem, zakończy się.
  Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Poniżej pokazujemy najważniejsze przepisy ustanawiające jakie typy danych osobowych, jak i przez jak długo możemy lub musimy przepraszać.

 • Zapobieganie, kontrola, ewaluacja i wykrywanie prania pieniędzy
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci, ich reprezentanci, członkowie ciał ustawowych, posiadacze jednostek prawnych
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: imię, nazwisko, adres, DIC, zarejestrowane biuro prywatnych przedsiębiorców, e-mail, telefon, numer konta bankowego, dane transakcji finansowych: kwoty, wydajność, odbiorcy, itd. Dodatkowo w tym celu, zbieramy informacje o właścicielach firm, członkach zarządów korporacyjnych, klientach i politycznym nastawieniu powiązanych stron, w zakresie wymaganym używamy także narzędzi oprogramowania do analizy informacji i transakcji.
 • Przetwarzanie księgowości i informacji podatkowych
  • Kto powinien być zainteresowany: klienci, dostawcy, itd.
  • Jaki typ danych jest przetwarzany: Jaki typ danych jest przetwarzany: imię, nazwisko, adres, DIC, zarejestrowane biuro prywatnych przedsiębiorców, e-mail, telefon, numer konta bankowego, dane transakcji finansowych: kwoty, wydajność, odbiorcy, daty, itd, czyli informacje powszechnie występujące w fakturach, zwrotach lub oświadczeniach transakcyjnych. Jesteśmy zobowiązani do przechowywania tych informacji przez okres do 30 lat.

Jak długo przechowujemy dane?

Przechowujemy dane tylko przez konieczny okres: po ukończeniu przetwarzania, archiwizujemy dane w zgodności z wymaganiami przepisów, usuwamy lub anonimizujemy dane. Ciągle ewaluujemy które dane wciąż są potrzebne. Dla twojej informacji, podaliśmy wybrane okresy poniżej:

 • • Zazwyczaj przechowujemy dane osobowe uzyskane na podstawie umowy lub w związku z wykonywaniem założeń umowy przez przynajmniej 5 lat od daty zakończenia umowy.
 • • Musimy przechowywać pewne dane osobowe zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwko praniu pieniędzy: musimy archiwizować te dane przez 10 lat od zakończenia stosunku wynikającego z umowy z klientem.
 • • Przepisy podatkowe wymagają archiwizacji wybranych danych osobowych do 30 lat.
 • • Z drugiej strony, niektóre cele wymagają minimalnego czasu przechowywania: czas przechowywania danych osobowych jest określony według koniecznego okresu przetwarzania danych. Na przykład, nagrania monitoringu przechowywane w celu ochrony naszych i twoich praw mogą być przechowywane maksymalnie przez miesiąc według możliwości technicznych konkretnych miejsc w których nagranie wykonano. Tam gdzie dane osobowe są przetwarzane w celach wewnętrznych, jak opracowywanie produktów, symulacje i testowanie, te dane są zazwyczaj użyte raz a następnie usuwane lub anonimizowane. CV które otrzymujemy mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres podany powyżej, następnie są usuwane lub archiwizowane na 3 lata lub do czasu wycofania zgody, zależnie od tego co nastąpi wcześniej. Dane o odwiedzających nasze oddziały są przechowywane przez 5 dni roboczych, a następnie usuwane.

Jakie są twoje prawa związane z ochroną danych osobowych?

Prawo do informacji oznacza, że masz prawo otrzymywać informacje o tym jakie firmy, jak i dlaczego przetwarzają twoje dane osobowe i informacje o innych faktach zawartych w tym memorandum informacyjnym.

Prawo do dostępu oznacza, że masz prawo do wiedzy jaki typ informacji przetwarzamy o tobie i dlaczego, z kim te dane sa współdzielone (jeżeli dotyczy) i jakie jest źródło twoich danych osobowych.

Prawo do poprawy oznacza, że możesz zażądać poprawy danych gdy tylko zauważysz, że nie zaktualizowaliśmy twoich danych osobowych, lub używamy niepoprawnych danych (źle wpisane imię, stary adres...).

Prawo do wykasowania, znane także jako prawa do bycia zapomnianym, oznacza, że twoje dane osobowe zostaną wykasowane natychmiastowo gdy przepisy na to pozwolą, zwłaszcza jeżeli cel wykorzystania danych został wykonany (zakończenie umowy, zakończenie procesu rekrutacyjnego, itd.)

Prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza, że nie będziemy przetwarzać twoich danych osobowych w okresie w którym my, wedle twojej inicjatywy, badamy zgodność i kompletność twoich danych osobowych, albo gdy zdecydowanie wyrazisz, że nie życzysz sobie usunięcia danych z ważnego powodu. To prawo może zostać częściowo wykorzystane nawet bez twoich instrukcji (zwłaszcza gdy dowiemy się, że twoje dane nie są poprawne). Gdy tylko powody ograniczenia przetwarzania ustaną, poinformujemy cię o tym.

Prawo do przenoszenia danych

oznacza, że, w razie potrzeby, możesz zażądać przetransferowania danych osobowych tobie lub innemu kontrolerowi danych w formie elektronicznej. Stosuje si to tylko do danych osobowych przechowywanych w formie elektronicznej, których potrzebujemy do świadczenia usługi kontraktu z tobą, lub do przetwarzania na które otrzymaliśmy twoją wyraźną zgodę.

Prawo do oprotestowania przetwarzania

. Możesz wykorzystać to prawo jeżeli nie życzysz sobie, abyśmy używali twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, lub jeżeli uważasz, że nie mamy prawa przetwarzać twoich danych.

Prawo do wycofania zgody

. Możesz użyć tego prawa w dowolnej chwili, jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz abyśmy kontynuowali przetwarzanie danych w celu w którym poświadczyłeś swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzania wykonane przed wycofaniem tejże.

Decyzje zautomatyzowane

– oznacza to, że masz prawo nie być poddanym decyzjom wykonanym bez interwencji ludzkiej, w tym profilowaniu.

Zrobimy wszystko co w naszej logicznie określonej mocy aby pozwolić ci na wykorzystanie swoich praw. Jednakże, nie możemy sprostać twoim wymaganiom w przypadkach w których nie możemy przypisać danych osobowych twojej osobie.

Jak możesz wykorzystać prawa?

Możesz wykorzystać prawa z firmą Grupy W.A.G. która dokonuje przetwarzania twoich danych osobowych. Zazwyczaj jest to firma której te dane podałeś.

Możesz wykorzystać swoje prawa używając łączonego adres e-mail Grupy W.A.G.: compliance@eurowag.com lub customercare@eurowag.com.

W przypadku naruszenia twoich praw dotyczących ochrony danych osobowych przez Grupę W.A.G., masz prawo złożyć skargę z odpowiednim urzędem do spraw ochrony danych osobowych w danym kraju. Możesz znaleźć listę tych jednostek pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Glosariusz terminów

Dane osobowe - wszystkie dane mogące posłużyć do zidentyfikowania konkretnej osoby.

Podmiot danych – każda konkretna osoba (w tym prywatni przedsiębiorcy jako konkretne osoby mogące zostać zidentyfikowane przez dane).

Kontroler – każda osoba która zbiera, przetwarza (osobiście lub z wykorzystaniem jednostki przetwarzającej) i przyjmuje odpowiedzialność za dane osobowe: osoba wobec której egzekwujesz swoje prawa.

Jednostka przetwarzająca – każda osoba która przetwarza dane osobowe w celach specyfikowanych przez kontrolera danych.

Cel – powód przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie – każda operacja wykonana na danych osobowych w konkretnym celu.

Klienci – przyszli, obecni i przeszli – osoby fizyczne/firmy/prywatni przedsiębiorcy mający dostęp do portalu klienta, oraz osoby fizyczne/firmy/przedsiębiorcy używający jakichkolwiek naszych produktów.

Dostawcy – przyszli, obecni i przeszli – osoby fizyczne/firmy/prywatni przedsiębiorcy współpracujący z Grupą W.A.G.

Przyszli pracownicy – osoby okazujące zainteresowanie w pracowaniu dla Grupy W.A.G., w tym pod umową ukończenia pracy, umową o pracę, lub personel tymczasowy.

Repozytorium w chmurze – przestrzeń wirtualna służąca przechowywaniu dużych ilości danych.

Dane geolokalizacyjne - dane dotyczące lokalizacji i ruchu.

Ciasteczka i podobne technologie – ciasteczka to pliki danych wysyłane twojej przeglądarce przez stronę internetową, które są przechowywane na twoim urządzeniu w celu używania strony.