Poľnohospodárske stroje

Poľnohospodárske stroje

Monitoring poľnohospodárskych strojov prináša používateľom prehľad nad vykonanou prácou. Teda obrobenými hektármi na jednotlivých pôdnych celkoch, či hodinách práce vodiča.

Užívateľ importuje do aplikácie WEBDISPEČINK záznamy zo systému LPIS a vďaka monitoringu pohybu strojov a čipovaniu náradia, s ktorým sa pracuje, je systém schopný spracovať podklady o tom, koľko hektárov sa na ktorom poli už obrobilo.

webdispečink - Suma akcí na půdním celku

K jednotlivým pôdnym celkom si môže užívateľ taktiež evidovať plodiny, ktoré na nich pestuje, a tak sa mu môže lepšie pracovať napríklad s náhľadom v mape, kedy každá plodina má vlastnú farbu. Užívateľ tiež vidí kde sa stroj nachádzal v určitý okamih, spôsob pohybu stroja, ktorým sa obrábal pôdny celok, akou rýchlosťou sa pri tom stroj pohyboval. Možno tiež využiť ručné meranie napríklad zvyšnej plochy, ktorú treba na pôdnom celku obrobiť.

Zobrazenie pôdnych celkov

WEBDISPEČINK teda umožňuje:

  • Prepojenie aplikácie s registrom pôdy LPIS
  • Automatickú identifikáciu pripojeného náradia
  • Možnosť evidencie plodín na pôdnych blokoch
  • Dokonalý prehľad o spotrebe vďaka pripojeniu CAN BUS zbernice alebo externého prietokomeru
  • Sledovať stav paliva v nádrži vozidla, zamedzenie neoprávneným manipuláciám s palivom
  • Presnú evidenciu vykonaných prác pre jednotlivé polia, stroje, vodiča, obdobie v hektároch
  • Evidencia práce jednotlivých vodičov
  • Odhalenie prestojov alebo „melúchov“
  • Prehrávanie jázd (spôsobu obrábania pôdnych blokov vrátane rýchlosti)