Zásady ochrany súkromných a osobných údajov

Zásady ochrany súkromných a osobných údajov

Predhovor

Rešpektujeme vaše súkromie a s vašimi osobnými údaji zachádzame zodpovedne.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú primárne určené tým z vás, ktorí vo vzťahu k akejkoľvek zo spoločností W.A.G. Group pôsobia ako jeden z nasledujúcich:

 • zákazník (potenciálny zákazník),
 • štatutárny zástupca, alebo zamestnanec nášho (potenciálneho) zákazníka,
 • iný užívateľ našich produktov (napr. súkromný podnikateľ pracujúci pre nášho zákazníka),
 • dodávateľ, štatutárny zástupca dodávateľa, alebo zamestnanec, alebo osoba spolupracujúca iným spôsobom,
 • prípadne uchádzač o prácu/spoluprácu.
 • V súlade s platnou legislatívou by sme vás chceli informovať, že spoločnosti W.A.G. Group (zoznam ktorých je uvedený tu) môžu spracovávať vaše osobné údaje. Tento dokument popisuje aký typ údajov spracovávame a kedy a vysvetľuje dôležité pojmy (uvedené tu) a vaše práva (uvedené tu). Dokument si prosím dôkladne prečítate. Plnú verziu nájdete tiež na adrese www.eurowag.com, kde je vždy k dispozícii aktualizovaná verzia.

  Spracovanie vašich osobných údajov sa riadi nasledujúcimi zásadami:

  • vaše osobné údaje spracovávame len
   • za účelom určeným jasným a zrozumiteľným spôsobom (t.j. posudzujeme účel spracovania vašich osobných údajov),
   • do tej miery, ktorá je nevyhnutná pre tento účel a
   • na dobu, ktorá je nevyhnutná pre tento účel;
  • o spracovaní vašich osobných údajov vás vždy informujeme;
  • vaše osobné údaje sú spracovávané transparentným spôsobom (napr. vás informujeme o vašich právach);
  • chránime vaše osobní údaje pred:
   • zneužitím, ukradnutím, alebo iným neoprávneným spracovaním; a
   • náhodnou zmenou, zničením, alebo poškodením;
  • dodržiavame zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov.

  Ak po prečítaní tohto dokumentu nerozumiete niektorým častiam, alebo pojmom, alebo si nie ste istí, či a ako sa konkrétne informácie o vašich osobných údajoch vzťahujú na vás, kontaktujte nás prosím na compliance@eurovag.com.

  Kto disponuje vašimi osobnými údajmi?

  Spoločnosť W.A.G. Group, ktorá získala vaše osobné údaje od vás, alebo vaše osobní údaje zhromaždila za jedným, alebo viacerými účelmi, bude vždy správcom vašich osobných údajov.

  Správca osobných údajov zhromažďuje a spracováva vaše osobné údaje a zodpovedá za ich riadne a zákonne spracovanie. Kontaktujte prosím svojho správcu osobných údajov ak si chcete uplatniť akékoľvek z vašich práv.

  Vaše údaje sú obvykle spravované spoločnosťou, ktorej ste klientom, alebo s ktorou spolupracujete, najčastejšie spoločnosťou, s ktorou ste už uzavreli zmluvu. Ak zmluvná spolupráca zahŕňa viacero spoločností W.A.G Group, tak každá z nich môže používať vaše údaje na vopred určené účely.

  Ak si nie ste istí, opýtajte sa nás.

  Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

  Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v rámci W.A.G. Group, najmä za účelom zabezpečenia maximálnej kvality zákazníckeho servisu, interného manažmentu a hlásení (ak zmeníte svoju adresu, nemusíte samostatne kontaktovať obchodného zástupcu a fakturačné oddelenie).

  Spoločnosti W.A.G. Group môžu pôsobiť ako správcovia a spracovatelia vašich osobných údajov voči sebe navzájom, zvlášť ak využívate veľké množstvo našich produktov, alebo využívate naše produkty vo viacerých krajinách.

  Zdieľaním vybraných osobných údajov v rámci W.A.G. Group môžeme zabezpečiť, že vaše údaje budú vždy aktuálne. Vďaka tomu získate rýchle a vysoko kvalitné služby, pretože vás budeme môcť správne identifikovať a nastaviť produkty, ktoré využívate tak, aby vyhovovali vašim potrebám (napr. dobre fungujúci účtovný systém).

  Vaše osobní údaje môžeme odovzdávať mimo W.A.G. Group len ak to vyžaduje ponúkaná služba, ak je to stanovené zákonom, alebo ak nám to dovolíte. Na druhej strane spoločnosti W.A.G. Group môžu pôsobiť ako spracovávatelia údajov pre ostatných správcov osobných údajov mimo W.A.G. Group (zamestnávatelia vodičov).

  Niektoré z našich služieb môžu byť poskytované v spolupráci so subjektmi (spoločnosťami, alebo jednotlivcami - správcovia, spracovávatelia) mimo W.A.G. Group. Ak sú vaše osobné údaje zdieľané s iným subjektom, vždy overujeme aký typ osobných údajov je poskytnutý a prečo. Tiež overujeme, či je ďalší subjekt schopný poskytnúť dostatočné záruky a má dostatočné odborné znalosti pre spracovanie osobných údajov.

  Ak poveríme inú stranu vykonaním určitej aktivity, ktorá je súčasťou našich služieb, relevantné osobné údaje môžu byť pri výkone takejto činnosti spracované. V niektorých prípadoch sa môžu takíto dodávatelia stáť spracovávatelia osobných údajov. Spracovávateľ môže s údajmi pracovať len na účely, ktorými bol nami poverený. V takomto prípade sa pre vykonanie spracovateľských činností váš súhlas nevyžaduje.

  Ak využívame úložisko Cloud (viď. slovníček pojmov), vždy sa snažíme používať tie, ktoré sa nachádzajú v EU a vždy kladieme dôraz na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti osobných údajov.

  Ak ste zamestnancom nášho klienta, obvykle vodič, spoločnosť W.A.G. Group pôsobí len ako spracovávateľ osobných údajov pre vášho zamestnávateľa, ktorý využíva naše produkty/služby.

  Nasledujúce subjekty mimo W.A.G. Group môžu obzvlášť jednať ako spracovatelia osobných údajov, správcovia, alebo spoloční správcovia:

  • poskytovatelia mýtnych služieb,
  • poskytovatelia HR a účtovných služieb.
  • poskytovatelia spolupracujúci pri zabezpečovaní vrátenia dane,
  • prevádzkovatelia palivových bodov, prevádzkovatelia umývacích služieb, prevádzkovatelia parkovacích služieb atď. (zmluvní partneri v rámci akceptačnej siete),
  • poskytovatelia služieb IT a Telco,
  • subjekty inkasa pohľadávok,
  • právnici, konzultanti,
  • marketingové agentúry,
  • poskytovatelia tlačových a poštových služieb vrátane kuriérskych služieb,
  • úverové registre,

  Za určitých okolností môžeme byť viazaní zverejniť vaše osobné údaje rôznym vládnym a medzinárodným orgánom, ale len v rozsahu vyžadovaným príslušnými právnymi predpismi.

  Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na území Českej republiky a ďalších krajín Európskej únie, alebo ak je to aplikovateľné, na území krajín, v ktorých je W.A.G. Group prítomná. Ak ide o krajiny mimo EÚ, poskytujeme adekvátne záruky pre ochranu osobných údajov.

  Aký je náš zdroj vašich osobných údajov - musíte nám tieto údaje poskytnúť?

  Najčastejšie zhromažďujeme vaše osobné údaje od vás, pretože ich spracovanie je nevyhnutné pre vykonanie a dodržanie kontraktu (poskytovanie produktov/služieb), plnenie našich právnych záväzkov, alebo ochranu našich legitímnych záujmov (obchody, podnikanie, registre insolvencie) a v niektorých prípadoch údajov od tretích strán (o zamestnancoch našich zákazníkov ako sú telefónne čísla účtovníkov, dispečerov, alebo vybrané osobné údaje vodičov, a tiež údaje zo štátnej správy, alebo informácie od osôb uvedených ako referencie vo vašej žiadosti vo výberovom riadení). Vo všetkých týchto prípadoch ste povinní nám vaše osobné údaje poskytnúť, pretože by sme s vami bez týchto údajov nemohli spolupracovať.

  V niektorých prípadoch nám poskytujete vaše osobné údaje na základe vášho dobrovoľného súhlasu. Dobrovoľný súhlas znamená, že od vás poskytnutie vašich osobných údajov nevyžadujeme a svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť.

  Osoby mladšie ako 18 rokov

  Medzi našich zákazníkov a dodávateľov obvykle nepatria osoby mladšie ako 18 rokov. Takéto osoby však môžu byť ochotné pridať sa k nám pre obdobie tréningu stáže, alebo dočasnej práce. Ich osobné údaje sa preto používajú na obmedzené účely.

  Prečo držíme vaše osobné údaje a ako ich využívame?

  Spracovávať môžeme najmä nasledujúce kategórie osobných údajov, obzvlášť pre účely uvedené nižšie. Naše spracovávanie sa riadi platnou legislatívou a vždy podlieha overovaniu právnych dôvodov pre spracovanie.

  Rozsah zhromažďovaných osobných údajov sa líši v závislosti od účelov, na ktoré sú osobné údaje potrebné. Viac sa dozviete z príkladov uvedených nižšie v tomto dokumente.

  Kategórie a rozsah osobných údajov: Základné údaje = Identifikačné a kontaktné údaje

  Potrebujeme vás identifikovať aby sme sa u istili, že ste tou osobou, s ktorou jednáme. To je dôvod prečo musíme zhromažďovať vaše základné identifikačné a osobné kontaktné údaje formou elektronickej, telefonickej, písomnej, alebo osobnej komunikácie.

  Základné údaje zahŕňajú najmä nasledujúce informácie: krstné meno, priezvisko, ďalšie mená, dátum narodenia, národnosť, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo preukazu totožnosti, fotografia z preukazu totožnosti, číslo bankového účtu, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), osobné číslo, ak bolo pridelené, číslo poznávacej značky vozidla a VIN.

  Údaje ako sú vaše meno, priezvisko, adresa, e-mail a číslo účtu môžu byť súčasťou dohody, ktorú uzavriete pre využívanie našich produktov. Vaše meno, priezvisko a telefónne číslo môžu byť počas telefónneho hovoru nahraté. Pri zakladaní účtu na webovej stránke klienta môžeme okrem kontaktných a identifikačných údajov tiež zhromažďovať IP adresy, alebo URL. Pri e-mailovej komunikácii môžeme zhromažďovať vašu e-mailovú adresu, IP adresy, alebo jazyk, ktorý používate.

  Údaje súvisiace s produktmi/službami

  Môžeme spracovávať osobné údaje, ktoré sú úzko späté so spôsobom, akým naše produkty/služby využívate, alebo údaje, ktoré nám poviete, alebo nám ich iným spôsobom sprístupníte počas vášho využívania produktov/služieb a tieto informácie môžeme vziať do úvahy napr. pri nastavovaní režimu platieb.

  Môžeme napríklad preskúmať ako často naše služby/produkty využívate a na aký účel, alebo informácie o vašej histórii platieb, ktoré preukazujú vašu úverovú bonitu a spoľahlivosť.

  Tie môžu zahŕňať ponuky, ktoré vám boli poskytnuté, finančné limity, platobné správy a ďalšie podobné informácie.

  Údaje z našej komunikácie

  Môžeme zhromažďovať informácie o tom, ako do našich služieb vstupujete, z akých zariadení a s akým účelom. Pomáha nám to optimalizovať a naďalej rozvíjať naše platformy a tiež zlepšiť bezpečnosť komunikačných kanálov.

  Tieto údaje môžu zahŕňať IP adresu, webový prehliadač zariadenia a informácie o hardwari, vami zvolenú formu komunikácie - telefón, e-mail, pošta, online chat, Facebook, Twitter, LinkedIn, či už ide o odpoveď na obchodnú komunikáciu, alebo informácie z prieskumov.

  Máme záujem vedieť váš názor; môžeme preto zhromažďovať informácie, ktoré môžu byť použité na zlepšenie našich služieb, ponúknutie vám produktov, ktoré sú pre vás najvhodnejšie a doručiť vám tieto produkty spôsobom, ktorý bude pre vás najpohodlnejší.

  Môžeme tiež spracovávať spätnú väzbu, komentáre, návrhy a výsledky neanonymných prieskumov ako osobné údaje.

  Tieto informácie môžu zahŕňať informácie o využívaní našich webových stránok a aplikácií, informácie o našom vzájomnom kontakte cez akýkoľvek spôsob komunikácie (ako dlho, o akej téme sa diskutovalo a ktorý komunikačný kanál bol použitý), vrátane vybavovaní sťažností a žiadostí o služby.

  Profilové údaje

  V režimu automatického spracovávania údajov môžeme spracovávať vaše základné charakteristiky, obchodné informácie a údaje o riziku. Tieto údaje nám umožnia ponúknuť vám produkty/služby, ktoré vyhovejú vašim potrebám a zaistia bezpečnosť tak nám ako aj vám.

  Údaje môžeme využiť na profilovanie, čo zahŕňa sledovanie, analyzovanie a ukladanie osobných údajov do databázy pre vytvorenie osobných profilov, dokonca aj v automatizovanom režime. Takto spracované osobné údaje môžu slúžiť pre vytvorenie obchodných odporúčaní, aby sme vám mohli ponúknuť produkty a služby na mieru. Takéto informácie, obzvlášť po ich generalizácii, môžu byť tiež použité na vytváranie marketingových kampaní. Takéto údaje nám tiež umožňujú nastaviť pre vás výhodnejšie služby. Automatizované spracovávanie osobných údajov neznamená, že automatizované rozhodnutie bude mať pre vás špecifické následky. Dokonca aj automatizované spracovanie údajov vždy zahŕňa ľudský faktor, a to buď spočiatku pri výbere údajov či skupín údajov, alebo pri ovládaní výstupu.

  Takéto údaje môžu zahŕňať napríklad rozsah objednaných služieb, platobné transakcie, alebo posúdenie finančného či kybernetického rizika.

  Ďalšie údaje

  Používanie určitých služieb je spojené so spracovávaním geolokačných údajov. Tieto údaje sú využívané pre určenie (alebo spätné overenie) aktuálnej polohy zariadenia určeného pre poskytovanú službu. Tieto údaje obvykle spracovávame pre našich zákazníkov a slúžia len ako pokynmi zákazníkov viazaný spracovávateľ údajov.

  Tieto služby primárne zahŕňajú služby Fleet Manažmentu, t.j. systémov pre správu vozového parku (Telematika) a môžu tvoriť súčasť jednotiek OBU. Geolokačné údaje môžu byť využité našimi zákazníkmi pre lepšie plánovanie kapacity vozového parku či presunov, alebo na zabránenie odcudzenia vozidla.

  Z bezpečnostných dôvodov môžeme zaznamenávať váš pohyb z našich Truck Parkov a Truck Bodov vrátanie záznamu platieb. Takéto záznamy sa používajú na ochranu nášho majetku. V niektorých prípadoch môžu byť tieto záznamy sprístupnené našim zákazníkom ak chcú svoj majetok chrániť (napr. pri podozrení na podvody zamestnancov). Naša úloha (ako spracovávateľov) potom teda záleží len na zákazníkoch, ktorým sú osobné údaje sprístupnené.

  Ak je vaše vozidlo poškodené, kamerový záznam môže byť poskytnutý polícii.

  Tiež môžeme vytvárať a uchovávať nahrávky vašich telefonátov a online chatov, a to výhradne pre naše vlastné potreby.

  Tieto informácie môžeme využiť za účelom zabezpečenia dobrej kvality zákazníckeho servisu, hlavne pre spracovávanie vašich žiadostí alebo návrhov. Záznamy môžu byť tiež dočasne uložené a použité v prípade sporu ako dôkaz.

  Čo nás robí autorizovanými na spracovávanie vašich osobných údajov a na aké konkrétne účely môžu byť vaše údaje spracovávané.

  Podpísali ste s nami zmluvu, alebo to plánujete

  • Uzatváranie a plnenie zmluvy
  • Koho sa to môže týkať: Zákazníkov, dodávateľov
   • Aké druhy osobných údajov sa môžu spracovávať pre konkrétny typ zmlúv:
   • § Zmluva dodávateľa (prijímame produkty/služby) - meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ, číslo účtu, atď.
   • § Kontrakt zákazníka (poskytujeme produkty/služby) – najmä tieto údaje môžu byť vo všeobecnosti zhromažďované pre všetky služby: meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ, telefónne číslo, e-mail, údaje o prístupových sekciách klienta, číslo účtu, dátumy a čiastky platieb, informácie o ďalších stranách vo vzťahu k zákazníkovi (obvykle účtovník, dispečer, vodič...), atď.

  Navyše, v závislosti od druhu použitých služieb:

  • Dotankovanie vozidiel: objem paliva, ŠPZ vami využívaných vozidiel, identifikačné prvky platobnej karty - číslo, meno,
   • Clo: ŠPZ vozidla, váha a VIN vami využívaných vozidiel,
   • Služby Správy Vozového Parku (Telematika): geolokačné údaje (viď. slovníček pojmov) o polohe vami používaných vozidiel (to môže zahŕňať informácie o pohybe vozidla, či už ide o cestu služobnú, alebo osobnú, kde a ako rýchlo sa vozidlo pohybuje);
  • EWMC: informácie o finančných transakciách,
  • Služby Vrátenia Dane: Informácie o konkrétnych daňových povinnostiach;
  • Požiadavky na služby a iné individuálne riešenie požiadaviek o Koho sa to týka: Zákazníkov, dodávateľov
   • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: údaje o finančných transakciách, SIM identifikácia z mýta atď.
  • Spracovanie hotovostných transakcií na základe zmluvného vzťahu o Koho sa to týka: Zákazníkov, dodávateľov
   • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, adresa, DIČ a registrovaná kancelária súkromných podnikateľov, e-mail, telefón, číslo bankového účtu, údaje o finančných transakciách a údaje autorizačného terminálu, údaje o príjemcovi prostriedkov, čiastky, dátumy spracovania, realizácia, napr. zadanie platobného príkazu, kde bolo vykonané čerpanie a koľko bolo vyčerpané.
  • Zabezpečovanie prístupu do (neverejných) sekcií a aplikácií klienta webovej stránky o Koho sa to týka: Zákazníkov, dodávateľov
   • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, adresa, DIČ a registrovaná kancelária súkromných podnikateľov, e-mail, telefón, IP adresa, prístupové údaje, atď.

  Máme oprávnený záujem spracovávať osobné údaje

  Podnikateľské aktivity

  • Vyberanie pohľadávok a ochrana našich ďalších práv
  • Koho sa to týka: Zákazníci, dodávatelia, štatutárne orgány, zamestnanci a spolupracujúce strany našich zákazníkov či dodávateľov
  • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, DIČ a registrované kancelárie súkromných podnikateľov, e-mail, telefón, číslo bankového účtu a údaje o finančných transakciách: čiastky, prevedenie, atď.
   • Existujú napríklad situácie, kde zákazník je v omeškaní a za účelom navrátenia dlžnej čiastky slúži identifikácia zákazníka a údaje o finančných transakciách ako základ pre súdny proces.
  • Spravovanie vzťahov s obchodnými partnermi
  • Koho sa to týka: Zákazníkov, dodávateľov
   • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, adresu, DIČ a registrované kancelárie súkromných podnikateľov, e-mail, telefón, číslo bankového účtu a údaje o finančných transakciách: čiastky, prevedenie, finančné limity, dátumy splatnosti atď.
   • Osobné údaje spracovávame aby sme zlepšili naše vzťahy. Ide napríklad o situácie, kde diskutujeme o prechode z predplatených služieb na služby platené retrospektívne.
  • Telemarketing
  • Koho sa to týka: Zákazníkov
  • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, obchodné meno, telefón.
   • Keď sú zákazníci kontaktovaní telefonickou (hlasovou) linkou W.A.G. Group s ponukou našich produktov/služieb, tak len priamo spoločnosťou, s ktorou zákazník už predtým bol v kontakte.
   • Komunikácia o ďalších dôležitých informáciách
   • Koho sa to týka: Zákazníkov
  • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: vybrané osobné údaje týkajúce sa obchodných informácií ako sú zmeny obchodných podmienok atď.

  Bezpečnostné aktivity / spravovanie rizika

  • Posudzovanie finančného rizika a schopnosti splácať
  • Koho sa to týka: Zákazníkov, dodávateľov
  • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: informácie z registra insolventnosti, kontrola otvorených položiek v internom systéme.
   • Takéto údaje môžeme overovať priebežne. Ak nie je identifikované žiadne riziko, potom sú údaje po vyhodnotení odstránené.
  • CCTV záznamy kamier
  • Koho sa to týka: Zákazníkov, dodávateľov, budúcich zamestnancov
   • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: záznamy tvárí alebo postáv, ŠPZ vozidla
   • S CCTV kamerovými záznamami sa môžete stretnúť na čerpacích staniciach, v budovách a ich okolí; slúžia na ochranu našich práv a nášho majetku a majetku tretích strán (zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov).
  • Hlasové záznamy
  • Koho sa to týka: Zákazníkov, budúcich zamestnancov
  • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, telefón, alebo rozsiahlejšie údaje v závislosti na konkrétnej situácii.
   • Hlasové záznamy sa vykonávajú vo vybraných prípadoch pri komunikácii cez telefón; vždy ste upozornení na možnosť, že hovor môže byť zaznamenaný. Tieto záznamy slúžia hlavne na zlepšenie kvality služieb a k ochrane tak vašich ako aj našich práv.
  • Profilovanie pre obchodné účely
  • Koho sa to týka: Zákazníkov
   • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, obchodné meno, história transakcií, ŠPZ číslo vozidla, atď. Pri týchto situáciách sú osobné údaje spracovávané najmä za účelom analyzovania zmien v správaní zákazníka. Výstup procesu profilovania ako takého nemá žiadny priamy vplyv na zákazníka a slúži najmä ako základňa pre našich obchodných zástupcov, ktorí na základe takéhoto výstupu môžu služby ušiť priamo na mieru podľa vašich potrieb.

  Interné procesy

  • Vývoj produktov a služieb, simulácia a testovanie
  • Koho sa to týka: Zákazníkov, budúcich zamestnancov
  • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: rôzne kombinácie osobných údajov potrebných pre zostavenie budúcich produktov/služieb a pre zlepšenie súčasných produktov/služieb.
  • Interná analýza a inštruktáž prediktívnych modelov voči historickým údajom
  • Koho sa to týka: Zákazníkov, dodávateľov, budúcich zamestnancov
   • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: rôzne kombinácie osobných údajov ako je meno, priezvisko, DIČ, ŠPZ vozidla, finančné transakcie, číslo platobnej karty.

  Účtovníctvo a Dane

  • Koho sa to týka: Zákazníkov, dodávateľov
   • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, adresa, DIČ a registrované kancelárie súkromných podnikateľov, e-mail, telefón, číslo bankového účtu a údaje o finančných transakciách: čiastky, prevedenie, dátumy splatnosti, atď.

  Iné

  • o Komunikácia
  • o Koho sa to týka: Zákazníkov, dodávateľov, budúcich zamestnancov
   • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, adresa, DIČ a registrované kancelárie súkromných podnikateľov, e-mail, telefón, profily sociálnych médií, atď.
   • Na zodpovedanie vašich otázok, žiadostí, alebo sťažností môžeme využiť vaše osobné informácie. Môžeme využiť údaje o vašej osobnej návšteve, alebo záznamy z telefónnej komunikácie.
  • Zamestnanie
  • Koho sa to týka: budúcich zamestnancov
   • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón, údaje z CV, údaje o iných osobách v prípade referencií, ktoré nám poskytnete počas pohovoru. Tieto údaje môžeme uchovávať po dobu, kým nebude daná pozícia obsadená a po dobu, kým uplynie skúšobná doba vybratého kandidáta. Tieto informácie potrebujeme na vyhodnotenie vášho záujmu o konkrétnu pozíciu a k informovaniu vás o priebehu a výsledku výberového konania.

  Získali sme váš súhlas

  Ak budeme potrebovať váš súhlas, vždy vám vysvetlíme aký typ údajov použijeme a na aký účel. Váš súhlas je úplne dobrovoľný a je na vás rozhodnúť sa, či nám váš súhlas poskytnete. Ak nám váš súhlas na spracovanie neposkytnete, neovplyvní to rozsah služieb, ktoré ste si od náš objednali.

  Ak vás požiadame o to, aby ste nám dali svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov, môžete sa rozhodnúť, či je dôvod pre použitie vašich osobných údajov pre vás dôležitý a akceptovateľný a na základe vášho rozhodnutia nám váš súhlas dáte/nedáte.

  Ak nám váš súhlas dáte, máte právo ho kedykoľvek zrušiť. Najjednoduchší spôsob ako zrušiť váš súhlas je popísaný nižšie v sekcii týkajúcej sa vašich práv.

  • Marketingové aktivity
  • Koho sa to týka: Zákazníkov
   • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, obchodné meno, e-mail, telefónne číslo.
   • Budeme sa usilovať váš súhlas získať aby sme mohli tieto údaje zdieľať so všetkými spoločnosťami W.A.G. Group (zoznam ktorých je k dispozícii tu).
   • Zároveň sa budeme usilovať o získanie vášho súhlasu najmä pre zasielanie emailov a textových správ s ponukami produktov/služieb jednotlivých spoločností W.A.G. Group.
  • Uchovávanie cookies
   • Za týmto účelom spracovávame informácie na zariadenia, cez ktoré máte elektronický prístup k našim službám, vašim preferenciám pri nastavení služieb a k údajom, ktoré vyplníte na našej webovej stránke s cieľom zabezpečiť pre vás užívateľsky prívetivé a pohodlné využívanie našej webovej stránky. Niektoré údaje uchovávame na vašom zariadení vo forme “cookies” (viď. slovníček pojmov). Cookies nám umožňujú rešpektovať váš výber jazyka a zachovať údaje, ktoré ste zadali v našich online formulároch v prípade, že by ste sa vrátili neskôr. Ste výslovne upozornení na našu žiadosť spracovávať cookies. Ako zachádzať s cookies môžete nájsť v samostatnom dokumente.
  • Súhlas s robením kópií/skenov vašich identifikačných dokladov
   • Pri niektorých produktoch/službách si môžeme vyžiadať váš súhlas pre získanie kópie, alebo skenu vášho preukazu totožnosti. Nie ste povinní nám váš súhlas udeliť; váš súhlas bude slúžiť na uľahčenie poskytovania služieb, no neovplyvní skutočné poskytnutie/neposkytnutie, alebo využitie/nevyužitie.
  • Zamestnanie
  • Koho sa to týka: budúcich zamestnancov
   • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón, údaje z CV, údaje o iných osobách v prípade referencií, informácie, ktoré nám poskytnete počas pohovoru atď.
   • Ak neuspejete vo výberovom konaní pre konkrétnu pozíciu, no napriek tomu budete mať záujem o potenciálnu spoluprácu s nami v budúcnosti, tak si váš životopis uchováme po dobu 3 rokov, alebo do doby, keď svoj súhlas zrušíte; v opačnom prípade budú vaše osobné údaje vymazané po uplynutí skúšobnej doby vybratého kandidáta keďže k tomuto dátumu náš legitímny záujem ako je popísané vyššie skončí.

  Spracovávanie osobných údajov je vyžadované podľa platných právnych predpisov.

  Nižšie uvádzame najdôležitejšie právne predpisy stanovujúce aký typ osobných údajov, akým spôsobom a na ako dlho môžeme, alebo musíme spracovávať.

  • Prevencia, kontrola, vyhodnocovanie a odhaľovanie prania špinavých peňazí.
   • Koho sa to týka: Zákazníkov, ich zástupcov, členov štatutárnych orgánov, skutočných právnických osôb
   • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, adresu, DIČ a registrované kancelárie súkromných podnikateľov, e-mail, telefón, číslo bankového účtu a údaje o finančných transakciách: čiastky, prevedenie, prijímateľ prevodu, atď. Navyše, s týmto účelom zhromažďujeme informácie o skutočných vlastníkoch podniku, o členoch korporátnej štruktúry riadenia, o zákazníkoch a s nimi súvisiacimi politickými subjektmi; v nevyhnutnom rozsahu využívame tiež softwarové nástroje pre analýzu informácií a transakcií.
  • Spracovávanie účtových a daňových informácií
  • Koho sa to týka: Zákazníkov, dodávateľov, atď.
   • Aký druh osobných údajov hlavne spracovávame: meno, priezvisko, adresa, DIČ a registrované kancelárie súkromných podnikateľov, e-mail, telefón, číslo bankového účtu a údaje o finančných transakciách: čiastky, prijímatelia prevodu, dátumy, atď., teda informácie pravidelne sa objavujúce na faktúrach, na daňovom priznaní, alebo výpisoch z transakcií. Tieto údaje sme povinní uchovávať až 30 rokov.

  Ako dlho údaje uchovávame

  Vaše údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu; po dokončení spracovania údaje archivujeme v súlade s požiadavkami príslušných platných právnych predpisov, údaje odstraňujeme, alebo anonymizujeme. Neustále vyhodnocujeme, ktoré údaje je stále potrebné zachovať. Pre vašu informovanosť nižšie uvádzame určité vybraté obdobia:

  • Vo všeobecnosti uchovávame osobné údaje získané na základe zmluvy, alebo v súvislosti s jej plnením po dobu najmenej 5 rokov odo dňa skončenia zmluvy.
  • Určité osobné údaje musíme uchovávať v súlade s požiadavkami právnych predpisov proti praniu špinavých peňazí; tieto údaje máme povinnosť archivovať po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu so zákazníkom.
  • Daňové a účtovné predpisy od nás vyžadujú archivovať vybrané osobné údaje po dobu až 30 rokov.
  • Na druhej strane, určité účely si vyžadujú minimálnu dobu uchovávania; doba uchovávania osobných údajov je určená podľa aktuálnej nevyhnutnej doby pre spracovanie údajov. Napríklad kamerové nahrávky uložené za účelom ochrany našich a vašich práv môžu byť uložené po dobu maximálne jedného mesiaca podľa technických možností konkrétneho miesta, kde bolo nahrávanie vykonané. Keď sú osobné údaje spracovávané pre interné účely, ako je vývoj produktov, simulácia a testovanie, tak sú tieto osobné údaje obvykle použité len raz a potom sú vymazané alebo anonymizované. Životopisy, ktoré získame, môžu byť spracovávané a uchovávané po dobu uvedenú vyššie, potom sú zmazané, alebo archivované po dobu 3 rokov, alebo do zrušenia vášho súhlasu, podľa toho čo nastane skôr. Údaje o návštevníkoch našich pobočiek sú uchovávané po dobu 5 pracovných dní; potom sú odstránené.

  Aké sú vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov?

  Právo na informácie znamená, že máte právo získať informácie o tom, ktoré spoločnosti, ako a prečo spracovávajú vaše osobné údaje a informácie o ďalších skutočnostiach obsiahnutých v tomto informačnom memorande.

  Právo na prístup znamená, že máte právo vedieť aký druh informácií o vás spracovávame a prečo, s kým sú zdieľané (ak je to aplikovateľné) a aký je náš zdroj vašich osobných údajov.

  Právo na opravu znamená, že ste oprávnení požiadať o opravu hneď ako zistíte, že nemáme vaše aktualizované osobné údaje, alebo používame nepresné údaje (nesprávne napísané meno, stará adresa…).

  Právo na vymazanie, tiež známe ako právo byť zabudnutý znamená, že vaše osobné údaje budú vymazané hneď ako to bude povolené inými právnymi predpismi, najmä ak bol splnený účel, na ktorý boli osobné údaje použité (ukončenie zmluvy, ukončenie výberového konania atď.)

  Právo na reštrikciu spracovania znamená, že nebudeme spracovávať vaše osobné údaje počas obdobia, v ktorom na váš podnet prešetrujeme presnosť a kompletnosť vašich osobných údajov, alebo ak si výslovne prajete, aby sme vaše osobné údaje z nejakého dôležitého dôvodu nevymazali. Toto právo môže byť do istej miery vykonané aj bez vašej výslovnej požiadavky (hlavne ak zistíme, že vaše osobné údaje nie sú presné). Hneď ako dôvody na reštrikciu spracovania zaniknú, budeme vás o tom informovať.

  Právo na prenosnosť údajov znamená, že v prípade potreby nás môžete požiadať o prenesenie vašich osobných údajov k vám, alebo k ďalšiemu správcovi údajov v elektronickej forme. Týka sa to len vašich osobných údajov držaných v elektronickej forme, ktoré potrebujeme na to, aby sme s vami uzavreli zmluvu, alebo za účelom spracovania, ku ktorému sme od vás získali výslovný súhlas.

  Právo na námietky proti spracovaniu. Toto právo môžete uplatniť ak si neprajete, aby sme vaše osobné údaje používali za účelom priameho marketingu, alebo ak ste presvedčení, že nemáme oprávnenie spracovávať vaše údaje.

  Právo na zrušenie súhlasu. Toto právo môžete uplatniť kedykoľvek sa rozhodnete, že si už neprajete, aby sme spracovávali vaše údaje za účelom, na ktorý ste nám dali svoj súhlas. Zrušenie súhlasu neovplyvní spracovanie vykonané pred zrušením vášho súhlasu.

  Automatizované vykonávanie rozhodnutí znamená, že máte právo na to, aby ste neboli predmetom rozhodnutia vykonaného bez akejkoľvek intervencie človeka, vrátane pri profilovaní.

  Spravíme všetko, čo od nás môže byť v rozumnej miere očakávané, aby sme vám umožnili uplatniť si vaše práva. Nemôžeme však vaše požiadavky splniť v prípade, keď nedokážeme osobné údaje priradiť vašej osobe.

  Ako si môžete svoje práva uplatniť?

  Vaše práva si môžete uplatniť u spoločnosti W.A.G. Group, ktorá vykonáva spracovávanie vašich osobných údajov. Najčastejšie ide o spoločnosť, ktorej ste svoje osobné údaje poskytli.

  Vaše práva si môžete uplatniť na spoločnej emailovej adrese W.A.G. Group: compliance@eurowag.coma> alebo customercare@eurowag.com>.

  V prípade, že by W.A.G. Group porušila akékoľvek z vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na orgány pre ochranu vo vašej príslušnej krajine. Zoznam týchto orgánov môžete nájsť tu: odkaz ( http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

  Slovníček pojmov

  Osobné údaje – všetky údaje, ktoré môžu slúžiť k identifikácii konkrétnej osoby.

  Subjekt údajov – akákoľvek konkrétna fyzická osoba (vrátane súkromných podnikateľov keďže konkrétna osoba môže byť na základe určitých údajov identifikovaná).

  Správca – akákoľvek osoba, ktorá zbiera, narába (spracováva osobné údaje, alebo má osobné údaje spracovávané spracovávateľom) a nesie zodpovednosť za osobné údaje; osoba, u ktorej si svoje práva uplatňujete.

  Spracovávateľ – akákoľvek osoba, ktorá spracováva osobné údaje pre účely, na ktoré boli správcom údajov určené.

  Účel – dôvod spracovávania osobných údajov.

  Spracovanie – akékoľvek operácie vykonávané s osobnými údajmi na určitý účel.

  Zákazníci – budúci, súčasní a bývalí - fyzické osoby/spoločnosti/súkromní podnikatelia, ktorí majú prístup k webovej stránke nášho klienta a fyzické osoby/spoločnosti/súkromní podnikatelia využívajúci akékoľvek z našich produktov.

  Dodávatelia – budúci, súčasní a bývalí - fyzické osoby/spoločnosti/súkromní podnikatelia spolupracujúci s W.A.G. Group

  Budúci zamestnanci – osoby, ktoré prejavujú záujem pracovať pre W.A.G. Group vrátane dohôd o dokončení práce, dohôd o vykonaní práce, alebo dočasných zamestnancov

  Úložisko Cloud – virtuálny priestor na ukladanie veľkého množstva údajov.

  Geolokačné údaje – údaje týkajúce sa polohy a pohybu.

  Cookies a podobní technológie - cookies sú dátové súbory, ktoré webová stránka odosiela do vášho prehliadača, ktorý ich ukladá do zariadenia, ktoré používate na prehliadanie webovej stránky.